OBS.:

OBS.: HVIS DU KUN LÆSER EN POST I DENNE BLOG, SÅ LÆS DEN FØRSTE FRA DECEMBER 2010: "Hvad bestemmer vore politiske holdninger: Retfærdighed eller Godhed" DENNEHER ER OGSÅ HELT CENTRAL: 9. december 2010: "Hvor står DF i det politiske landskab? To dimensioner"

mandag den 12. marts 2018

2018 – hvor går vi hen?


Det er vist på høje tid at foretage en opsummering af begivenhederne i 2017 og at prøve at forudse 2018.

I 2017 fik man ikke det forventede gennembrud for de folkelige strømninger og deres protest mod elitens globalisering, masseindvandring osv. I Frankrig blev Macron, systemets mand, valgt til præsident på et varmlufts-feel good-program, i Holland blev parlamentsvalgets resultat skuffende, men i Tyskland fik Alternative für Deutschland et gennembrud. Partiet er i senere meningsmålinger blevet større end Socialdemokratiet, SPD. Men grundlæggende synes de etablerede partiers politikere i hele Vesten at være i bevægelse hen mod en indvandringskritisk holdning.

Rusland fortsatte sin konfrontationspolitik overfor Vesten og sit folkemord i Syrien. Ingen protesterer særlig højlydt, hverken i Vesten eller i den arabiske gade, som det hedder.

Kina fortsætter sin opbygning. Omverdenen tillader stadig, at Kina akkumulerer gigantiske handelsoverskud, der indebærer ødelæggelse af gamle lavtlønsindustrier i Vesten og opsamling af enorme finansielle tilgodehavender, som bruges til at opkøbe vigtige virksomheder i resten af Verden. Samtidig opbygger Kina kraftigt sit militær. Alt dette synes ikke at bekymre den danske regering synderligt – Lars Løkke er bare kisteglad for sine to fedterøvspandaer, som i øvrigt kun er til låns.

Her i starten af 2018 har Trump så annonceret en amerikansk told på alt stål og aluminium. Et tåbeligt forslag, der er en torpedo mod verdenshandelen som helhed. Han skulle have nøjedes med en dumpingtold mod Kina og andre statskontrollerede økonomier, altså en slags minimumspris på stål mv i USA. Det ville også fordyre amerikanskproducerede varer, men ikke starte en handelskrig indenfor den industrialiserede verden. Muligvis udvikles Trumps forslag også i den retning de næste uger.

Og så var der forleden parlamentsvalg i Italien. Her kom den længe ventede begmand til eliten, til indvandringslobbyen og til EU. Det kan ikke undre, da Italien stadig har en enorm arbejdsløshed især blandt unge – 25%! Man har dog stadig ikke stillet den rigtige diagnose, der efter min mening er, at det er Euroens skyld. Dens kurs er for høj i forhold til den italienske konkurrenceevne – det svarer til Englands fastholden af en for høj sterlingkurs i 1920’erne, der også medførte en enorm arbejdsløshed.

Så hvad kan vi vente os i resten af 2018? En stadig stramning – jeg vil kalde det normalisering – af indvandringspolitikken i hele Vesten. En stærkere reaktion mod Putins aggressive politik. Ditto vedrørende Kina.

Løkkes regering vil ikke ligefrem ligge i front på disse områder, men liste efter især Tyskland. Herhjemme har regeringen travlt med at splitte centraladministrationen op og sende den i småbidder ud i provinsen, uanset saglige hensyn. Undervisningssystemet vil der ikke blive rettet op på, ej heller i tilstrækkeligt omfang skattevæsnet; det ligger i ruiner efter Fogh og Løkke.

Løkkes forslag til ghettopakke viser, at han efter 35 år er ved at forstå realiteterne, men kun delvis. Han forstår ikke islams afvisning af vor vestlige levevis, og han vil ikke gribe om nældens rod: Stop for 3.verdens indvandring incl. familiesammenføringer, stop for sociale ydelser til uvedkommende udlændinge, udvisning uanset konventioner af kriminelle og fanatikere m.v.
Så 2018 bliver nok et spændende, men ikke særlig muntert år.

tirsdag den 28. november 2017

Økonomisk vækst i højden og bredden – hvad og hvordan

Der er meget fokus på økonomisk vækst i vor tid. Det er vel ikke en selvfølge – i gamle dage, før det industrielle og videnskabelige gennembrud, levede man i en mere cirkulær verden, hvor levevilkårene for de fleste var givne, og man var glad, hvis høsten var normal.

Men de tider er forbi. Nu drejer politik sig ofte om vækst i bruttonationalproduktet (BNP). For de fleste er det vel underforstået, at det skal være vækst i BNP pr. indbygger, og at den skal være rimeligt fordelt på alle. Men man skelner sjældent mellem de to begreber: Vækst i det samlede BNP uanset hvad, og vækst i BNP pr. beskæftiget indbygger.

Det er vel sådan, at det samlede BNP mest har interesse for magthaverne – regeringerne – mens det for den enkelte borger er mest interessant, om BNP pr. indbygger – især vedkommende selv - stiger.
Nu hænger de to former jo også sammen: Hvis antallet, eller rettere andelen af arbejdsstyrken, der er i arbejde, stiger, vil både det samlede BNP og det gennemsnitlige BNP pr. indbygger også stige. Men alligevel: Hvis befolkningstallet og arbejdsstyrken stiger, kan det samlede BNP godt vokse, selv BNP pr. indbygger ligefrem falder! Nemlig hvis de nye arbejdende er mindre produktive end de hidtidige.
Under alle omstændigheder har både den enkelte borger og regeringerne en interesse i, at BNP pr. hoved stiger.

Lad os se nærmere på økonomisk vækst. Jeg vil kalde det vækst i bredden, når BNP vokser, fordi andelen af folk i beskæftigelse stiger. Og vækst i højden, når BNP pr. indbygger stiger ved konstant beskæftigelsesgrad.

Vækst i bredden, altså flere i arbejde, kan man opnå ved de traditionelle keynesianske virkemidler: Øgede offentlige udgifter og/eller lavere skatter. Man har også ofte prøvet at benytte pengepolitiske virkemidler: Øget likviditet i samfundet, lettere adgang til kredit, lavere rente. Men disse midler har kun begrænset effekt, de virker formentlig bedre, når de bruges den anden vej – til at dæmpe den økonomiske aktivitet.

Man kan vel sige, at de økonomiske virkemidler, der direkte påvirker indkomstdannelsen, virker hurtigt, men flader ud. Og de er reversible, dvs de kan også bruges til at dæmpe.

I øvrigt er der en antagelse om, at økonomien, hvis den ikke påvirkes af andet end markedskræfterne, af sig selv vil tilvejebringe fuld beskæftigelse. Men økonomien påvirkes netop af mange andre faktorer, f.eks. krav om minimumsløn, der vil afskære den mindst produktive del af arbejdsstyrken fra ansættelse.

Vækst i højden, altså højere BNP pr. indbygger, kan opnås på flere måder. Det kan opnås ved at forbedre og forøge kapitalapparatet, altså ved bedre eller mere automatiserede maskiner. Eller ved at udnytte nye naturressourcer, f.eks. Nordsøolien. Eller vigtigst: Ved at arbejdsstyrken uddanner sig. Der synes ikke at være nogen øvre grænse for denne form for økonomisk vækst.

Her kunne man overveje, hvad det øgede BNP egentlig består af: Er det øget kvantitet eller kvalitet? Hvis alle lever godt, får mad nok og har de kendte forbrugsgoder, hvordan og hvorfor så øget velstand? Vi kan jo ikke spise mere, og vi kan kun køre i en bil ad gangen osv. Men dels er der vist meget elastiske grænser for, f.eks. hvor mange fjernsyn vi kan proppe i vore hjem, og hjemmene kan også blive større. Og dels er der næppe nogen overgrænse for kvaliteten af vore forbrugsvarer: Biler udstyres med stadig mere avancerede funktioner, mobiltelefoner får stadig større kapacitet osv. Og det efterspørges åbenbart.

I øvrigt spiller priserne en stor rolle. Godt nok opgøres BNP- væksten i faste priser, fordi det jo er den reelle produktionsstigning, der er interessant. Men hvis et land producerer og eksporterer råvarer, bliver det jo faktisk rigere, hvis priserne på dets eksport stiger. Dog stiger Verdens samlede BNP jo ikke! De råvareimporterende lande bliver nemlig fattigere.

Så hvad skal politikerne gøre for at få den ønskede økonomiske vækst i både højden og bredden? Heldigvis nogenlunde det, de gør: Hvis de vil prøve at øge i bredden, kan de f.eks. foretage offentlige investeringer i infrastruktur eller forskning. Hvis de vil øge i højden, skal de gøre det mere rentabelt for virksomheder og iværksættere at investere, og de skal først og fremmest sørge for et godt uddannelsessystem, herunder gode faglige uddannelser, og også gode vilkår for forskningen.

Desværre har dele af vores infrastruktur fået lov at forfalde: Jernbanerne er ikke blevet moderniseret, og postvæsnet er i forfald. Det skyldes både politisk talentløshed (Mogens Lykketofts stop for elektrificeringen) og EU og neoliberalisternes indgreb (kravet til postvæsenet om indkomstdækning af udgifterne – et krav, man kun stiller til nogle udvalgte områder af den offentlige virksomhed).

Et kapitel for sig er uddannelsessystemets nedtur, der skyldes tidsånden – 1968-revolutionen – og specielt det Radikale Venstres katastrofale indblanding.


Alt i alt er der plads til forbedringer, og vi ved, hvad der skal til.

torsdag den 28. september 2017

Alternative für Deutschland, Trump og Scavenius – ikke nazisme

Præsident Trump fik for nylig megen kritik for sine kommentarer om et alvorligt sammenstød mellem højreorienterede demonstranter, der ville bevare gamle statuer af Sydstaternes generaler fra den amerikanske borgerkrig, og venstreorienterede moddemonstranter. Ved sammenstødet kørte en formentlig psykisk syg højreorienteret ind i et antal venstreorienterede, og en kvinde omkom af sine kvæstelser.

Trump kunne som sædvanlig ikke nære sig for at udsende en strøm af kommentarer på Twitter om sagen og fik udtrykt sig så klodset, at han vakte forargelse i vide kredse. Herved druknede en vigtig omstændighed ved sammenstødet: Det viste endnu en gang, hvor rabiate og voldsparate også de venstreorienterede i USA er. Ligesom i Vesteuropa, senest bevist ved G20-topmødet i Hamburg i sommeren 2017, hvor AFA'ere hærgede byen.

På tilsvarende vis er en af lederne i Alternative für Deutschland, Alexander Gauland, kommet galt afsted, da han har rost de tyske soldaters indsats i de to verdenskrige. Især er man forarget over inddragelsen af 2. Verdenskrig.

Men Gauland siger jo ikke andet, end hvad den radikale danske udenrigsminister Erik Scavenius sagde i sommeren 1940, hvor han udtrykte benovelse over ”de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring”. I 1941 gik han endda videre og meldte Danmark ind i Antikominternpagten mod Sovjetunionen og gjorde derved Danmark delvis til en af Aksemagterne! Og hans regering opfordrede unge danskere til at melde sig til Frikorps Danmark, som kæmpede som en del af den tyske hær mod Sovjet! Ikke underligt, at især Sovjet – og også England og USA – så med stor skepsis på Danmark i resten af krigen.

Jeg har spekuleret over, om den danske samarbejdspolitik var en medvirkende årsag til, at russerne i maj 1945 bombede Bornholm – de bombede som bekendt ikke de tyske tropper, de bombede Rønne og Nexø. Var det tak for sidst for Scavenius’ nazi-medløb?

Nå, men Gauland skulle naturligvis have taget de nødvendige forbehold: Selvom den tyske hær rent fagligt udførte fantastiske præstationer i begge verdenskrige, var der også skæmmende forhold: I Første Verdenskrig var der rapporter om krigsforbrydelser mod især den belgiske civilbefolkning, og i den Anden Verdenskrig er der i hvert fald tre problemer:

For det første var det en tysk angrebskrig. Dette er dog et elastisk begreb: Sovjetunionen angreb Finland i 1939 og angreb Polen og de baltiske lande i 1941- og sad alligevel som meddommere i Nürnbergprocessen mod de nazistiske krigsmagere, hvor de burde have siddet på anklagebænken sammen med tyskerne.

For det andet var det netop de store tyske militære sejre, der muliggjorde andre tyske organisationers massemord på sagesløse i de erobrede områder.

For det tredje var flere tyske enheder skyldige i krigsforbrydelser – ikke kun på individuel basis, det vil forekomme alle vegne. Men hele enheder, især på Østfronten, begik massemord på fanger og civile.

Disse tre forbehold skulle Gauland og alle andre, der roser den tyske værnemagts indsats i Anden Verdenskrig, have taget med.
.

Men, men: At kalde Trump eller Alternative für Deutschland (AfD) for nazister er hovedløst. Nazismen var ikke blot en politisk – socialistisk og chauvinistisk – bevægelse; den kan kun forstås, hvis man ser på dens metoder: Ubegrænset anvendelse af ulovlig vold for at nå sine mål, altså en forbryderbande. Så hvem ligner mest Hitlers socialistiske gangstere: Trump? AfD? Eller AAF, dvs ”Antifascistisk Aktion”?

lørdag den 23. september 2017

Islamisk terror med lastbiler - et forslag til forebyggelse

Når man får ideer om vigtige samfundsforhold, bør man ikke holde dem for sig selv. Derfor har jeg sendt følgende til Politiets Efterretningstjeneste:

Forslag til terrorsikring af offentlige rum – alternativ til ”koranklodser”

I de seneste år har de vestlige lande måttet vænne sig til terrorangreb på tilfældige borgere ved anvendelse af lastbiler og varevogne, der anvendes til uden varsel at køre så mange fodgængere som muligt ned. Denne terrorrisiko kan kun formodes at fortsætte i de nærmeste år. Som forsvar har myndighederne opsat betonplinte (”koranklodser”) ved flere og flere befærdede steder i byerne. Disse betonklodser virker i sagens natur hæmmende på den almindelige færdsel og er også skæmmende. Der er også rejst tvivl om, hvorvidt de virkelig kan standse en lastbil i fuld fart. Derfor et alternativt forslag til overvejelse hos eksperterne:

Kan man ikke standse terroristers køretøjer (og i øvrigt andre vildfarne køretøjer) med følgende: Tre stålbjælker af passende godstykkelse af formentlig 70-80 cm længde, bukket og svejset eller boltet sammen, så de er vinkelret på hinanden, og placeret, så de to hviler på jorden og peger ud mod kørebanen, mens den tredje peger lodret opad. Som de tre akser i et tredimensionalt (rumligt) koordinatsystem. Hvis en lastbil eller andre køretøjer kører mod den, vil de to vandrette ben svippe op i bunden af køretøjets motorrum eller forhjulsophæng og bringe det til standsning.

I virkeligheden er der tale om en halv ”spansk rytter” eller mere præcist ”tjekkisk pindsvin”, der jo er designet til at bringe selv kampvogne til standsning. Ved terrorsikring skal man stadig kun standse civile køretøjer.

En halv spansk rytter/tjekkisk pindsvin vil kunne anbringes, så de vandrette ben er nedfældet i underlaget. Det opadpegende ben kan benyttes til skiltning, støtte til bænke o.s.v. Det vil være langt mindre hæmmende for den normale færdsel og være langt mindre skæmmende.


Spørgsmålet er selvsagt, om den vil være effektiv, og gerne mere effektiv end de nuværende betonplinte, ligesom prisen vil være af betydning.

Mvh
GB

Nu afventer jeg reaktionen.

fredag den 22. september 2017

Nordkorea efter diktatoren – et forslag

De senere år er det blevet kritiseret, at man – især USA – ikke havde en plan for, hvad der skulle ske efter en militær indgriben i et fremmed land. Irak er det værste eksempel, Syrien kan også nævnes.
Sådan behøver det ikke at være. Under Anden Verdenskrig udarbejdede de Allierede planer for, hvordan Europa skulle organiseres efter Nazitysklands nederlag. At disse planer udviklede sig katastrofalt for Østeuropa, er så en anden sag. For Vesttyskland havde man en anden plan, og den blev fulgt med stor succes.

Det må derfor være passende at overveje, hvad der skal ske i Nordkorea, hvis eller når det nuværende kommunistiske familiediktatur forsvinder.

Det forekommer nærliggende, at Nordkorea genforenes med Sydkorea. Det vil antagelig være begge landes befolkningers overvejende ønske. Og det må være Sydkoreas politiske og økonomiske system, der kommer til at blive gældende i et samlet land
.
Problemet er Kinas, og måske Ruslands, reaktion herpå. Sydkorea er militært allieret med USA, og Kina ønsker ikke, at USA's militære tilstedeværelse rykker tættere på. Men kunne man ikke blot vedtage, f.eks. i FNs Sikkerhedsråd og/eller ved en international konference, at det nuværende Nordkoreas territorium efter en genforening skulle være afmilitariseret område, og at dette skulle overvåges af FN-observatører med støtte af FN-tropper? Det vil ikke stille Kina ringere sikkerhedsmæssigt end den nuværende helt uforudsigelige situation. Og hvis USA's garanti for Sydkoreas sikkerhed fortsat opretholdtes, men kun for det nuværende område, ville det heller ikke stille Sydkoreas befolkning ringere end i dag. For Nordkoreas befolkning vil næsten enhver ændring være et fremskridt.

Man har også nævnt, at Kina skulle være bekymret for den flygtningestrøm, der ville følge efter et sammenbrud af Nordkorea. Men for det første har kommunist-Kina sikkert midlerne til at håndtere sådan en situation, for det andet vil Sydkorea uden tvivl være klar til at modtage sådanne flygtninge.


Så det må være muligt at finde en god løsning for et samlet Koreas fremtid. Problemet er snarere at blive af med det nuværende Nordkoreanske diktatur. Her er Kina nøglen, uanset hvilken metode stormagterne kan blive enige om. Man kunne håbe, at en efterfølgende organisering af forholdene i Korea som skitseret ovenfor forekommer Kina bedre end den nuværende situation, der stadig forværres.

fredag den 7. juli 2017

Elefanthuset i Københavns Zoo in memoriam: En efterskrift

Pudsigt nok er der her for nylig udgivet en bog: ”Zoologisk Have – Dyrenes boliger”, hvor forfatteren gennemgår alle de prægnante bygninger, der har huset dyrene i Københavns Zoo fra 1859 til i dag. Her findes også en fyldig, illustreret beskrivelse af Elefanthuset fra 1914, der smerteligt gør det klart, hvad der er blevet tilintetgjort. Forfatteren, arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen, opsummerer sin beskrivelse således:

 "Huset er af Kulturstyrelsen erklæret bevaringsværdigt i kategori 2, og som det fremgår af ovenstående, er det hævet over enhver tvivl, at der er tale om et enestående hus, både i dansk arkitekturhistorie og i international zoo-arkitektur."

Alligevel blev huset ofret af de "ansvarlige" - i ordets egentlige betydning. Skam få de borgerlige politikere i Frederiksbergs Kommunalbestyrelse og på Christiansborg, der kunne have forhindret det – socialdemokrater og radikale kan vel ikke skuffe. Kun Enhedslisten, af alle, ville bevare kulturarven. 

Endnu mere pudsigt er det, at bogen anmeldes i Zoologisk Haves kvartalsskrift ”Zoo-nyt” fra sommer 2017. I anmeldelsen opregnes de vigtigste bygninger gennem Zoos historie – men Elefanthuset omtales ikke her! Det gør den gamle, ligeledes nedrevne, hovedindgang heller ikke. Ude af øje, ude af sind – eller hvad?

Er vi blevet fuldstændig historieløse? Vor nuværende statsminister har jo erklæret, at han ikke interesserer sig for historien, og skolens historieundervisning er også for længst blevet lemlæstet af 1968’ernes modediller. Men hvis vi glemmer vore rødder – hvem og hvad er vi så?


Der er meget at rette op på, hvis et rigtigt borgerligt parti engang skulle få noget at skulle have sagt. 

tirsdag den 20. juni 2017

Elefanthuset i Zoo revet ned - hvis er ansvaret?

Der er andet i livet end politik og penge – f.eks. vor fælles kulturarv.

Således byggede Zoologisk Have i København i 1914 et imponerende elefanthus, der både var flot, majestætisk og moderne for sin tid. Et vidnesbyrd om arkitekturens og håndværkets stade dengang, ligesom Københavns Rådhus, Hovedbanegården og flere andre bygningsværker fra den tid. Alle, der har besøgt Zoo, kender Elefanthuset og er fortrolige med det. Som Realdania skrev i forbindelse med et nyt projekt: ”Det gamle tempelagtige Elefanthus i Københavns Zoologiske Have er en del af kulturarven for de fleste københavnere.”

Men kravene til dyrenes velfærd udvikler sig, og Zoo fik et nyt elefantanlæg i 2008. Så kunne man have forventet, at haven f.eks. straks havde udskrevet en konkurrence om andre anvendelser for det imponerende gamle Elefanthus; men i stedet satte man gitterhegn op om huset – og lod det forfalde.
Så for et par år siden fik Zoo en aftale i stand med Kina om udlån af to pandaer, og man mente ikke, at et anlæg til disse dyr kunne placeres andre steder end lige der, hvor elefanthuset lå. Derfor bad Zoo i foråret 2017 Frederiksberg kommune om tilladelse til at rive Elefanthuset – der var erklæret bevaringsværdigt - ned!

Dette medførte en strøm af protester, der både henviste til bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, og at man i andre europæiske storbyer havde valgt at bevare tilsvarende eller ældre elefanthuse og benytte dem til helt andre formål. Men kommunens By- og miljøudvalg valgte at ignorere indvendingerne og henviste til, at bygningen nu var i en stand, så det ville blive bekosteligt at sætte den i stand, og at man ville få et pandaanlæg, der var ”fantastisk”. Man gav derfor tilladelse til nedrivning.

Jeg selv havde hidtil troet, at de kompetente myndigheder ville redde huset. Nu forstod jeg, at det ikke var tilfældet, og at den eneste chance var højere myndigheder, dvs Det særlige Bygningssyn eller Kulturministeren. Jeg skrev derfor nedenstående indlæg til Berlingske, som blev bragt d.18. juni 2017:

”Er det virkelig alment accepteret nu, at Zoologisk Have river det klassiske Elefanthus ned? Det er en af Frederiksbergs mest interessante og monumentale bygninger, og det er en ganske speciel del af vor kulturarv, både arkitektonisk, håndværksmæssigt og natur- og kulturhistorisk.

Begrundelsen for nedrivningen er, at der skal gøres plads til et nyt anlæg til de to kinesiske pandaer, der ankommer i 2018. Men hvorfor kan det ikke placeres i Søndermarks-afdelingen? Om nødvendigt kunne man måske inddrage en lille bid af Søndermark-parken.

Den anden begrundelse for nedrivning af Elefanthuset er, at det er dårligt vedligeholdt. Så hvis det lykkes at bevare det, skal det sættes i stand. Det har Zoo ikke penge til, men der er mange fonde, der yder tilskud til den slags – først og fremmest Realdania, men andre gode kræfter vil uden tvivl også hjælpe. Efter istandsættelse kan Elefanthuset være en unik ramme for utallige formål: Udstillinger, foredrag, møder, cafeteria – kun fantasien sætter grænser.

Det er ikke sandsynligt, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse vil udarbejde en bevarende lokalplan, der ellers ville forhindre en nedrivning. Men så må statslige myndigheder gribe ind nu.
Et byggeri af Elefanthusets slags ser vi ikke igen. Det ville være uansvarligt ikke at bevare det.”

Men grebet af en grum forudanelse tog jeg samme eftermiddag hen i Zoo for at se Elefanthuset, måske en sidste gang. Og hvad så jeg: Det var allerede forvandlet til et bjerg af murbrokker, på toppen af hvilket der tronede – nærmest triumferende - en hidsigtgul nedrivningsdozer med et enormt stålgab.

Vandalerne rykker hurtigt, når de får en åbning.

Så hvad kan vi lære af dette, nu hvor Elefanthuset er tabt for altid?

Jeg vil ikke bebrejde Zoos ledelse. Deres første prioritet er deres dyr, dernæst besøgende og personale. De bygninger, de har i deres varetægt, er åbenbart kun forbrugsgods, og de arbejder indenfor snævre rammer.

Nej, ansvaret ligger først og fremmest hos de politikere, som vi har givet magten – til gengæld for, at de passer på os og på de ting, vi værdsætter. Men de passer altså ikke bedre på vore værdifulde bygninger, end de f.eks. sørger for at skærme landet mod masseindvandringen fra Mellemøsten og Afrika, der kun lige er begyndt.

Dette ligger fint i forlængelse af, at Frederiksberg Kommune også fik den borgerlige regerings tilladelse i 2001 til at nedrive de historiske gasbeholdere ved Finsensvej. De kunne ellers også med lidt fantasi have været anvendt til nutidige formål, og også de var enestående monumenter om deres tid -   industrialiseringens barndom.

Herefter er ingen bygning sikker i Frederiksberg Kommune. Der rumles også hos naboerne, hvor emsige developere vil nedrive Paladsbygningen. Man krydser fingre.

Men hele sagen giver anledning til at fundere over, hvad der driver de ansvarlige politikere (og højere embedsmænd). Det burde være et ønske om at give vores velfungerende samfund videre, mens man påvirker det i den retning, man mener er bedst. Lad os håbe, at det er tilfældet, men der må være andre drivkræfter på spil, for det var jo ikke politikerne, der havde udtænkt Zoo-sagen. De gjorde blot, hvad de blev anmodet om.

Penge – levebrød! – spiller vel ind, men dog næppe for mange lokalpolitikere. Det er for de fleste kun en mindre bibeskæftigelse.

Men måske ønsket om magt? At kunne slå næven i bordet og brøle: Det bliver, som jeg har sagt, for det er bedst for almenvellet! At få opmærksomhed, fordi alle ved, at man betyder noget, bestemmer noget? Det forekommer sandsynligt, men så er det blot ærgerligt, at det, politikerne slår i bordet, for det meste er et gummistempel under andres beslutninger. Det gælder Elefanthuset, det gælder Europarådets og dets menneskeretsdomstols afgørelser, det gælder kansler Merkels mærkelige beslutninger om millionindvandring fra Mellemøsten, der jo fortsatte op på vore motorveje. Og det gælder EU.

Så de fleste politikere narrer sig selv og bestemmer ikke så meget. Det nu kun godt, når man ser, hvad der sker, når de virkelig smøger ærmerne op: De radikales udlændingelov af 1983 og palæstinenserlov af 1992, der har lettet masseindvandringen. Mogens Lykketofts ordre i 1995 om at standse elektrificeringen af jernbanerne, der førte direkte til IC4-skandalen. Anders Fogh Rasmussens indsats som skatteminister i 1980’erne med nedskæringer, der startede skattevæsenets deroute. Løkke Rasmussens nedskæringer på Forsvaret i 2011, der bragte det ned på godt det halve af det, han og andre havde lovet NATO-partnerne. Diverse gymnasie”reformer”, der har skabt kaos også i det system. Og man kunne blive ved.


Hvem kan man snart stemme på? DF og Nye Borgerlige? Så støtter man usaglige udflytninger af statsinstitutioner hhv. drakoniske nedskæringer. Ak og ve.